Nezařazené

Polsko

Polsko je převážně nížinaté, s nadmořskou výškou do 200 m. Jediná vysočina se nachází v jižní části. Pobřežní region podél Baltu je bažinatý, s lagunami a písečnými dunami. Ve vnitrozemí je mírná pahorkatina, místy až 300 m vysoká. V této oblasti je také mnoho řek, baži a jezer. Směrem na jih se země postupně zvedá a je prodloužením Evropské roviny. Hory se táhnou podél jižní hranice, Sudetská soustava na jihozápadě je oddělena od Karpat na východě Moravskou bránou. Nejvyšší části Karpat jsou Tatry a Beskydy. Ve Vysokých Tatrách se nachází nejvyšší hora Polska, Rysy (2 499 m). Země je protkána několika významnými řekami, z nichž největší jsou Odra a Visla.

Podnebí

Polsko má kontinentální klima, s dlouhými, tuhými zimami. Severní pobřeží blízko Baltu je mírnější a vlhčí. Zimy jsou chladnější na východě a v hornatých oblastech jihu. Srážky jsou rovnoměrně po celý rok s mnoha letními bouřkami a množstvím sněhu v zimě. Každou zimu je země pokryta sněhem na severu v průměru 40 dní a 60 – 70 dní na východě a jihu. Průměrné teploty v Gdyni jsou 17 °C v červenci a -1 °C v lednu. Varšava má průměr 20 °C a -3 °C. Množství srážek je 660 mm za rok v Gdyni a 560 mm ve Varšavě.

Lesní hospodářství

Lesy pokrývají 29 % půdy, zejména v jižních horách a kopcích, ale také v severní rovině, kde je špatná půda. Většina stromů jsou jehličnany. Produkuje se zde buničina, papír a stavební dříví. Významnou složkou dřevozpracujícího průmyslu je i výroba nábytku.

Nerostné suroviny.

Polsko je již mnoho let významným producentem uhlí a těží 190 miliónů tun černého uhlí ročně (4. na světě), především ze Slezska a údolí řeky Bug blízko Lublinu. Také těží 70 miliónů tun lignitu (5. na světě), hlavně z Koninu na západ od Varšavy. Dalšími důležitými nerostnými surovinami jsou měď ze západního Slezska a síra ze Solecu a Tarnobřehu. Polsko má solné doly ve Veličce a Bochni, východně od Krakova. Menší, ale významná jsou malá ložiska ropy, zemního plynu, olova a stříbra.

Energie

75 % elektrické energie se vyrábí z uhlí a lignitu. Zbývajících 25 % se vyrábí částečně z malého množství ropy a zemního plynu a na jihu Polska pracuje více než 100 vodních elektráren.

Zemědělství

49 % země se využívá pro pěstování zeměděských plodin a 13 % na pastvu. V zemědělství pracuje 30 % populace v produktivním věku. V oblastech je významný chov hovězího dobytka a vepřů. Přestože půda je neúrodná, pěstuje se zde žito, brambory, cukrová řepa, a oves jako potrava, a také krmivo pro zvířata. Na spraši, dále na jihu, může být pěstována pšenice a oves. Na severu je možné pěstovat pouze odolnější plodiny. Polsko je třetí největší producent vepřového masa v Evropě. V hornatých oblastech je rozšířen chov dobytka a ovcí. V blízkosti měst se pěstuje ovoce a zelenina.

Rybolov

Roční úlovek činí 650 000 tun. Hlavními přístavy jsou Gdynia a Štětín. Většina velkých lodí loví v Atlantickém oceánu. V Baltikém moři probíhá rybolov jen v malém měřítku.

Průmysl

Bohaté zásoby nerostných surovin přispívají k průmyslovému rozmachu Polska. Rozsáhlá ložiska uhlí v minulosti podněcovala výrobu oceli. Hutnictví se stalo hlavní oblastí průmyslového rozvoje. Dalšími důležitými odvětvími jsou loďařství, strojírenství, a elektrotechnika. Ocelářský průmysl je rozvinut především ve Štětíně, Varšavě a Katovicích. Chemický průmysl se soustřeďuje v blízkosti nalezišť uhlí a síry – v okolí Tarnova a Tarnobřehu. Významnou roli sehrává i textilní průmysl. V Karpatech a v oblasti Mazurských jezer má čím dál větší význam turistický ruch.

Doprava

Železniční síť (26 848 km) zajišťuje hlavní přepravu průmyslového zboží. 9 452 km tratí je elektrifikováno. 154 000 km silnic slouží pro přepravu zboží i osob. Splavné řeky a kanály zprostředkovávají přepravu nerostných surovin a průmyslových produktů.

Města

Hlavní město Varšava je uzlem polské dopravy, s trasami vybíhajícími všemi směry. Tvoří průmyslové a kulturní centrum Polska. Varšavu dělí řeka Visla na levo- a pravo-břežní část. Lodž (851 690 obyvatel) je druhé největší město. Tvoří jedno z největších center textilního průmyslu na světě. Krakov (784 356 obyvatel), původně hlavní město, je situován na horní Visle.

Základní údaje Polska

Rozloha: 312 680 km

2

Poloha: 49°- 54°52′ severní šířky, 14°7′- 24°15′ východní délky
Počet obyvatel: 38 581 000
Hustota osídlení: 121 obyvytel na km

2

Hlavní a největší město: Varšava (1 664 700 obyvatel)
Úřední jazyk: polština
Dovoz: předměty denní potřeby, železná ruda, ropa, bavlna, pšenice, stroje a zařízení
Vývoz: uhlí, koks, měď, síra, stroje, dopravní prostředky, maso, dřevo, chemikálie
Měna: Euro (1 EUR = 100 centů)
Úhrnný domácí produkt: 4 500 amerických dolarů na osobu
Státní zřízení: republika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*